فارسی|English

لاک‌پشت در باغ

راهبی لاک‌پشتی را در باغِ صومعهٔ دای‌زوی مشاهده کرد و از استاد پرسید: «تمام موجودات استخوان‌های خود را با گوشت و پوست پوشانده‌اند. چرا این موجود گوشت و پوست خود را با استخوان پوشانده؟» استاد دای‌زوی یکی از صندل‌های خود را از پا درآورد و لاک‌پشت را با آن پوشاند.

صفحه نخست