فارسی|English

مانجوسری وارد دروازه می‌شود

روزی که مانجوسری خارج از دروازه ایستاده بود، بودا او را صدا زد: «مانجوسری، مانجوسری، چرا داخل نمی‌شوی؟» مانجوسری پاسخ داد: «من خودم را خارج نمی‌بینم. چرا داخل شوم؟»

صفحه نخست