فارسی|English

جشو ظرف می‌شوید

راهبی به نزد جُشو رفته و گفت: «من به تازگی به صومعه پیوسته‌ام. لطفا به من درسی بدهید.»

جشو پرسید: «سهمیه برنج خود را خوردی؟»

راهب پاسخ داد: «بله، خورده‌ام.»

جشو گفت: «پس بهتر است ظرف خود را بشویی.»

در آن لحظه، راهب بیدار شد.

صفحه نخست