فارسی|English

بوکودن

شمشیر زنی سوار بر قایقی که بوکودنِ سامورایی نیز در آن بود، لاف می‌زد: «من در شمشیر زنی همتا ندارم!» سپس رو به بوکودن کرده و پرسید: «تو مرید کدام مکتب هستی؟»

بوکودن پاسخ داد: «من پیرو مکتب پیروزی بدون دخالت دست هستم.»

شمشیر زن که متعجب شده بود، بوکودن را به مبارزه طلبید. بوکودن پیشنهاد داد که برای اجتناب از آسیب به دیگر مسافران، در جزیره‌ای در آن نزدیکی با یکدیگر بجنگند. شمشیر زن قبول کرد.

هنگامی که قایق به ساحل رسید، شمشیر زن بیرون پریده، شمشیر خود را کشید و آمادهٔ مبارزه شد. بوکودن تظاهر کرد که می‌خواهد از قایق پیاده شود، اما قایق را در آب انداخت و در حالی که دور می‌شد رو به شمشیر زن فریاد زد: «به این می‌گویند غلبه بر حریف بدون دخالت دست.»

صفحه نخست