فارسی|English

داستان‌های کوتاه فانتزی و علمی‌تخیلی

آدم‌ها فرق دارند - Alan Bloch

پاسخ - فردریک براون (Fredric Brown)

صفحه نخست